Zdieľaj na G+ Zdieľaj na LinkedIn

SKLOLAMINÁTOVÉ SEPTIKY

Septiky sú väčšinou 2 až 3 - komorové prietokové usadzovacie nádrže, ktoré slúžia na čistenie odpadových vôd z jednotlivých objektov. V jednotlivých komorách tvorených systémom separačných prepážok dochádza k mechanicko-biologickému čisteniu odpadových vôd pred ich vypustením zo septiku do povrchových vôd (potok, rieka) alebo do vôd podzemných cez vrstvy pôdy (vsakovanie trativodom na pozemku). Celkový účinný priestor septiku nesmie byť menší ako 3 m3.

Nami vyrábané septiky majú valcový tvar a samonosnú konštrukciu, takže lepšie odolávajú tlakom okolitej zeminy a tlakom podzemnej vody a nemusia byť obetónované. Okrem otvoru pre prítokové a odtokové potrubie majú septiky vo vrchnej časti nad komorami manipulačné otvory s poklopmi slúžiace ku kontrole výšky hladín odpadových vôd v jednotlivých komorách a odčerpaniu obsahu septiku. Na rozdiel od žúmp, ktoré je nutné vyvážať niekoľko krát do roka stačí vo väčšine prípadov vyviezť kal zo septiku raz za rok. Časť sedimentovaného aktívneho kalu s obsahom baktérií sa na dne septiku ponecháva, aby mohlo dochádzať k množeniu baktérií, ktoré pomáhajú pri procese čistenia. Pridávaním prípravkov so zmesou biologických kultúr (tzv. priateľských baktérií) sa účinnosť septikov zvyšuje.

TYPY JÍMOK

Septiky 2-komorové

Objem
[l]
Priemer vstupného
potrubia [mm]
Cena (euro)
2000 100 560 Detail
3000 100 680 Detail
4000 150 800 Detail
5000 150 920 Detail
6000 150 1040 Detail
7000 150 1160 Detail
8000 150 1280 Detail
9000 150 1400 Detail
10000 150 1520 Detail
11000 150 1640 Detail
12000 150 1760 Detail
13000 150 1880 Detail
14000 150 2000 Detail
15000 150 2120 Detail

Septiky 3-komorové

Typ
[l]
Priemer vstupného
potrubia [mm]
Cena (euro)
3000 100 800 Detail
4000 150 920 Detail
5000 150 1040 Detail
6000 150 1160 Detail
7000 150 1280 Detail
8000 150 1400 Detail
9000 150 1520 Detail
10000 150 1640 Detail
11000 150 1760 Detail
12000 150 1880 Detail
13000 150 2000 Detail
14000 150 2120 Detail
15000 150 2240 Detail

Ceny su uvedené bez DPH.

Súcast dodávky
  1. Poklop
  2. Tesnenie

Na prianie je možné do všetkých nádrží vyvrtat zdarma prepad.

Predlženie komínu o 0,5m ponúkame za cenu 45,- euro

V septiku dochádza jednak k mechanickému predčisteniu a za pomoci baktérií a taktiež k rozkladu organických látok. Z poslednej komory septiku je vyvedené odtokové potrubie, ktorým sú vyčistené odpadové vody vypúšťané do potoka (do povrchových vôd) alebo do vsaku na pozemku (do podzemných vôd cez pôdne vrstvy).

Výhodou septikov sú minimálne prevádzkové náklady, pretože fungujú bez elektrickej energie a finančné náklady na vývoz kalu sú v porovnaní s vývozom žúmp minimálne (stačí vývoz raz za rok). Medzi prevádzkové náklady patrí okrem vývozu kalu ešte rozbor vzorky odpadových vôd, ktorý je potrebné uskutočniť väčšinou 2 x za rok (podľa požiadavky vodoprávneho úradu – jeden rozbor stojí približne 500 Sk). Bežné prevádzkové náklady tvoria len bakteriálne prípravky, ktoré sa do septiku pridávajú.

Ďalšou výhodou je, že septiky fungujú na rozdiel od väčšiny ČOV aj vtedy, keď nie je zaistený pravidelný prítok odpadových vôd, napr. u rekreačných objektov s občasnou sezónnou prevádzkou.

Nevýhodou je zložitejšie vybavovanie potrebných povolení na úrade, pretože okrem povolenia stavby musíte vybaviť aj povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd a sledovať kvalitu vypúšťaných odpadových vôd podľa toho, koľko krát vodoprávný úrad vo svojom rozhodnutí určí (väčšinou býva požadovaný rozbor vzoriek 2x za rok). Platnosť vydaného povolenia k vypúšťaniu odpadových vôd môže byť podľa zákona až na 10 rokov a nie je potrebné ho po dobu platnosti obnovovať.

Ako fungujú?

Odpadová voda je privádzaná prívodným kanalizačným potrubím do prvej komory septiku, kde dochádza k hrubému predčisteniu a vďaka zmesi enzýmov a baktérií k rozkladu organických látok v odpadových vodách a usadzovaniu kalu. Z tejto komory preteká odpadová voda cez separačnú prepážku do druhej komory, kde dochádza k sedimentácii jemného kalu. V tretej komore je nainštalované odtokové potrubie, ktorým je vyčistená odpadová voda odvádzaná zo septiku.

Potrebujem stavebné povolenie?

Septik je vodným dielom (odtekajú z neho vyčistené odpadové vody) a preto okrem povolenia k stavbe je potrebné požiadať aj o povolenie k nakladaniu s vodami – k vypúšťaniu odpadových vôd do vôd povrchových alebo podzemných. Obe povolenia – tj. povolenie stavby septiku a povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd vydávajú vodoprávne úrady, čo sú väčšinou odbory životného prostredia na mestskom úrade alebo magistráte. Obe žiadosti podávate súčasne, príp. povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd zo septiku môžete vybaviť v predstihu. Za jeho vydanie sa úradu neplatí žiadny správny poplatok.

Podľa stavebného zákona je k stavbe vodných diel potrebné stavebné povolenie. Za vydanie stavebného povolenia na septik (pre potreby jednotlivých domácností) sa úradu platí správny poplatok. Dokončenú stavbu realizovanú na základe stavebného povolenia môžte užívať až po vydaní kolaudačného súhlasu, o ktorý musíte na vodoprávnom úrade požiadať. Za vydanie kolaudačného súhlasu sa neplatí správny poplatok (pokiaľ o kolaudáciu požiadate v termíne určenom v stavebnom povolení).

Podľa nového stavebného zákona je možné použiť hotový výrobok, ktorý plní funkciu stavby na základe ohlásenia rovnako ako údržbové práce na stavbe. V prípade rekonštrukcie septiku (výmene starého nefunkčného septiku za nový) je vhodné túto možnosť povolenia stavby overiť na vodoprávnom úrade. Pokiaľ vodoprávný úrad posúdi, že stavbu je možné uskutočniť na základe ohlásenia, nemusíte platiť správny poplatok a zahájenie užívania stavby môžte oznámiť vodoprávnemu úradu, bez toho, aby ste museli žiadať o kolaudačný súhlas.

Všetky potrebné žiadosti (povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd, povolenie stavby vodného diela, povolenie k užívaniu) získate na príslušnom vodoprávnom úrade alebo stiahnete na http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/voda/vzory-zadosti-31/.

Ku každému septiku od nás zákazník obdrží:

  • montážny postup usadzovania žumpy do zeme
  • protokol o skúške tesnosti podla csn 750905
  • prehlásenie výrobcu o zhode podla zákona c.22/1997 zb.
  • zárucný list