Zdieľaj na G+ Zdieľaj na LinkedIn

SKLOLAMINÁTOVÉ ŽUMPY

Žumpy sú podzemné bezodtokové vodotesné nádrže slúžiace k akumulácii splaškových vôd z rodinných domov a rekreačných objektov, ktorých obsah musí byť pravidelne vyvážaný fekálnym vozidlom na veľkú čističku odpadových vôd. Je možné ich použiť všade tam, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia a kde nie je možné vypúšťať predčistené odpadové vody do vodného toku alebo ich nechať vsiaknuť na pozemku. Nami vyrábané nádrže majú valcový tvar, vďaka ktorému lepšie odolávajú tlakom okolitej zeminy a tlakom podzemnej vody ako klasické hranaté nádrže. Vďaka samonosnej konštrukcii sa nádrže nemusia obetónovávať!!!

Okrem otvoru pre prítokové potrubie majú nádrže na hornom okraji manipulačný otvor s poklopom pre kontrolu množstva odpadových vôd v nádrži. Tento otvor zároveň slúži na odčerpanie obsahu nádrže fekálnym vozidlom. Veľkosť žumpy závisí najmä od počtu osôb žijúcich v budove napojenej na nádrž a taktiež na charaktere objektu – či sa jedná o trvalo obývaný dom alebo o rekreačný objekt. S týmito údajmi súvisí počet vývozov odpadových vôd fekálnym vozidlom.

Pretože sa jedná o hotový výrobok, je vodotesnosť zaručená výrobcom, ktorý Vám vydá príslušné osvedčenie.

Nevýhodou bezodtokových nádrží sú vyššie prevádzkové náklady súvisiace so zaistením vývozu odpadových vôd fekálnym vozidlom k ich likvidácii na veľké čističky odpadových vôd. Výhodou je ale jednoduché vybavenie príslušných povolení stavby na úrade.

TYPY JÍMOK

Objem
[l]
Priemer vstupného
potrubia [mm]
Cena (euro)
2000 100 440 Detail
3000 100 560 Detail
4000 150 680 Detail
5000 150 800 Detail
6000 150 920 Detail
7000 150 1040 Detail
8000 150 1160 Detail
9000 150 1280 Detail
10000 150 1400 Detail
11000 150 1520 Detail
12000 150 1640 Detail
13000 150 1760 Detail
14000 150 1880 Detail
15000 150 2000 Detail

Ceny su uvedené bez DPH.

Súčasť dodávky
  1. Poklop
  2. Tesnenie

Na prianie je možné do všetkých nádrží vyvŕtať zdarma prepad.

Predĺženie komínu o 0,5m ponúkame za cenu 45,- euro

Ako fungujú?

Tieto nádrže nefungujú ako čistiace zariadenia, ale ako nádrže k zhromažďovaniu odpadových vôd pred ich vývozom fekálnym vozidlom k vyčisteniu vo veľkej čističke odpadových vôd.

Rovnako je možné ich využiť k akumulácii technologických odpadových vôd z prevádzky pred ich vývozom k likvidácii oprávnenou firmou

Potrebujem stavebné povolenie?

Žumpa nie je vodné dielo (na rozdiel od septiku a domácej čističky odpadových vôd), preto povolenie k jej stavbe vydáva stavebný úrad. Povolenie k stavbe tejto nádrže nie je nutné vybavovať samostatne, ale vybavíte ho zároveň s povolením stavby alebo rekonštrukcie rodinného domu, príp. rekreačného objektu. Vo väčšine prípadov nie je nutné žiadať o stavebné povolenie, lebo podľa nového stavebného zákona k podzemným stavbám do 300 m2 zastavanej plochy a hĺbky do 3 m (pokiaľ nie je vodným dielom) postačí ohlásenie stavebnému úradu. Za jeho vydanie sa úradu neplatí žiadny správny poplatok. Žiadosť o stavebné povolenie alebo ohlásenie podáte na príslušnom tlačive k stavbe rodinného domu, ktorý získate na stavebnom úrade alebo stiahnete na http://www.mmr.cz/ alebo http://www.formulare-ke-stazeni.cz/. Ohlásenú stavbu môžte vykonať na základe písomného súhlasu stavebného úradu, príp. po uplynutí 40 dní od ohlásenia stavby stavebnému úradu, pokiaľ vám stavebný úrad nedoručil do tejto doby zákaz realizácie stavby. V tomto prípade platí, že Vám stavebný úrad súhlas udelil (súhlas mlčky).

Dokončenú stavbu vykonanú na základe stavebného povolenia môžte užívať až po vydaní kolaudačného súhlasu, o ktorý musíte na stavebnom úrade požiadať. To neplatí u ohlásených stavieb. Stavby na ohlásenie môžte užívať na základe oznámenia stavebnému úradu. Pokiaľ ste teda žumpu stavali spolu s rodinným domom na ohlásenie, kolaudačný súhlas k jej užívaniu nepotrebujete. Postačí len oznámenie stavebnému úradu, že hodláte stavbu začať užívať, musíte ho však stavebnému úradu doručiť najmenej 30 dní pred zahájením užívania stavby. Pokiaľ Vám stavebný úrad do 30 dní nedoručí zákaz užívania stavby, môžte ju začať užívať.

Pretože žumpa nie je vodné dielo, nie je nutné žiadať na vodoprávnom úrade o povolenie k vypúšťaniu odpadových vôd (jedná sa o vodotesnú nádrž, z ktorej nesmú odpadové vody odtekať).

Ku každej žumpe od nás zákazník obdrží:

  • montážny postup usadzovania žumpy do zeme
  • protokol o skúške tesnosti podľa čsn 750905
  • prehlásenie výrobcu o zhode podľa zákona č.22/1997 zb.
  • záručný list